Poistenie koní

Poistná ochrana koní je určená proti náhlym a neočakávaným nákladom spojením s chovom koní.

Výhody poistenia koní:

  • Infekčné nákazy
  • Živelné udalosti, uhynutie, krádež, stratou
  • Špeciálne riziká úhyn v dôsledku výpadku elektrickej energie
  • Náklady na deratizáciu, dezinfekciu objektov

Poistenie zodpovednosti chráni majiteľa koňa proti právnej zodpovednosti voči tretej strane za škodu a náklady spojené s vlastníctvom koňa. Poistenie sa vzťahuje na súdne výdavky a náklady na právne zastupovanie na súde.