Poistenie motorových vozidiel

Poistenie motorových vozidiel

Poistenie zachovania hodnoty vozidla:

Poistenie zachovania hodnoty vozidla ide o poistenie nad rámec štandardného havarijného poistenia motorového vozidla. V prípade odpísania vozidla v rámci štandardného poistenia motorových vozidiel pokryje poistenie stratu spôsobenú rozdielom medzi odpísanou hodnotou vozidla a pôvodnou kúpnou cenou vozidla.

Štandardné poistenie motorových vozidiel pracuje so zostatkovou hodnotou vozidla, nie s kúpnou sumou. Od momentu, keď začnete vozidlo využívať dochádza k jeho znehodnoteniu – ktoré môže dosiahnuť až úroveň 60 a viac percent v priebehu troch rokov od kúpy vozidla.

Záruka hodnoty vozidla poskytuje obdobné krytie ako poistenie GAP

Poistenie zachovanie hodnoty vozidla Vás ochráni proti tejto strate.

Ak máte záujem o bližšie informácie o týchto alebo iných produktoch, neváhajte nás kontaktovať.

Havarijné poistenie

Havarijné poistenie motorových vozidiel ponuka poistnú ochranu vášho vozidla pre prípad týchto rizík: ako je poškodenie vozidla vlastnou vinou alebo iným vinníkom, zničenie vozidla, krádež vozidla, lúpež a živelné poistné udalosti na vozidle.

Výhody havarijného poistenia:

  • možnosť zvoliť si tie rizika, ktoré vaše vozidlo najviac ohrozujú
  • možnosť presunu bonusu za bezškodový priebeh až do výšky 70%   z predošlého poistenia
  • nadštandardné asistenčné služby
  • je možnosť jednaním nastaviť poistenie výberom rizík na mieru

Zákonné poistenie motorového vozidla – PZP

Zákonné poistenie v ktorejkoľvek poisťovni chráni nielen vás, ale tiež aj vaše vozidlo. Chcete sa zbaviť starosti riešením je zákonné poistenie. Zákonné poistenie je povinne pre každého držiteľa resp. vlastníka motorového vozidla.

Hlavné výhody zákonného poistenia:

  • škody na zdraví a náklady pri usmrtení sú kryte do výšky 5 000 000 EUR
  • škody vzniknuté poškodením, zničením, odcudzením alebo stratou veci, ušlý zisk, účelne vynaložené náklady spojené s právnym zastúpením pri uplatnení nárokov PZP kryje do výšky 1 000 000 EUR.

Rozsah asistenčných služieb