Poistenie zodpovednosti za škodu

Každý nesie zodpovednosť za škodu, ktorú spôsobí porušením právnych povinnosti v súvislosti vo vzťahu voči tretej osobe. Právnická alebo fyzická osoba zodpovedá za škody spôsobene tretej osobe na zdraví, živote a majetku, a aj za škodu spôsobenú inak.

V poistení zodpovednosti ponúkame tieto rizika:

 1. Poistenie pohľadávok
 2. Poistenie za škodu spôsobenú vadným výrobkom
 3. Poistenie dopravcu a zasielateľa
 4. Poistenie kontaminácie a stiahnutie výrobku z trhu
 5. Poistenie zodpovednosti štatutárnych zástupcov a dozorných organov spoločnosti
 6. Poistenie zodpovednosti z environmentálnych rizík
 7. Poistenie zodpovednosti zamestnancov za škodu spôsobenú zamestnávateľovi

Poistenie pohľadávok

Dodávky tovaru alebo poskytovaných služieb na zahraničných a tuzemských trhoch so sebou prináša rad rizík. Poistenie pohľadávok kryje nezaplatenie za tovar alebo služby zo strany odberateľa z dôvodu platobnej neschopnosti či platobnej nevôle.

Poistenie zodpovednosti za škody spôsobené vadným výrobkom a stiahnutie výrobku z trhu

Poistenie zodpovednosti za škody patrí dnes už k základnej poistnej ochrane každej spoločnosti. Zodpovednosť za škody spôsobené vadným výrobkom a stiahnutie výrobku z trhu predstavuje pre výrobcu veľkú hrozbu, nakoľko vadný výrobok spôsobuje nielen finančne škody, ale aj stratu prestíže značky. V súčasnom vysoko konkurenčnom prostredí je dôležité získať a dlhodobo si udržať dôveru spotrebiteľa. Poistením nie je možne predísť vzniku škody, ale minimalizovať ekonomicky dopad takejto situácie na výrobcu, ktorý môže mať vo veľa prípadoch pre spoločnosť až existenčný charakter. Otázkou nie je, či poistenie zodpovednosti za výrobok dojednať, ale v akom rozsahu s ohľadom na jeho charakter, možné riziká a teritoriálnu pôsobnosť.

Poistenie zodpovednosti dopravcu a zasielateľa

Zodpovednosť dopravcu a zasielateľa za prepravované zásielky je zvláštnym prípadom zodpovednosti z prevádzkovej činnosti. Riziká spojené s vnútroštátnou alebo medzinárodnou cestnou dopravou je možne účinné eliminovať poistením zodpovednosti dopravcu/zasielateľa.

Poistenie kontaminácie a stiahnutie výrobku z trhu

Hromadná produkcia, zvyšujúca sa technická náročnosť výroby, rastúca povinnosť výrobcov, striktná legislatíve a veľa ďalších faktorov vedu k rastúcemu počtu prípadov kontaminácie a stiahnutia výrobkov z trhov vo všetkých hospodárskych odvetviach. Takéto situácie priťahujú mediálnu pozornosť, a ich účinky môžu mať katastrofálny dopad na produkt, značku a ekonomickú situáciu výrobcu alebo distribútor. Tieto finančne dôsledky je vhodne eliminovať poistením pre prípad kontaminácie a stiahnutia výrobku z trhu.

Poistenie zodpovednosti štatutárnych zástupcov a dozorných organov spoločnosti

Zodpovednosť štatutárov a dozorných organov spoločnosti je jedným z najprísnejších druhov zodpovednosti. Členovia štatutárnych a dozorných organov sú z právneho hľadiska vystavení ďaleko väčšej zodpovednosti, pretože zodpovednosť za výkon ich funkcií je takmer neobmedzená.

Poistenie zodpovednosti z environmentálnych rizík

V súčasnej dobe je pravdepodobnosť ekologického priemyselného znečistenia vyššie ako v minulosti a zasahuje stále viac priemyselných odvetvia oblasti služieb. Finančným stratám v dôsledku ekologických škôd možno predchádzať kvalitným poistením. Poistenie environmentálnych rizík je neoddeliteľnou súčasťou risk managementu každej spoločnosti, ktorá si uvedomuje mieru rizika finančných dopadov a zhoršenie mena v prípade vzniku ekologickej škody.

Profesná zodpovednosť

Poistenie zodpovednosti za škodu chráni poisteného a pomáha mu hradiť prípadné náklady na obhajobu v prípade vzniku právneho nároku. Môže to byť z dôvodu pochybenia pri poskytovaní profesných služieb opomenutím alebo nedbanlivosťou.

Poistenie profesnej zodpovednosti ponúkame:

 1. Lekári, lekárne
 2. Účtovníci, daňoví poradcovia, audítori
 3. Architekti, stavební inžinieri
 4. Právnické kancelárie
 5. Zdravotnícka starostlivosť
 6. Proti úpadku cestovnej kancelárie
 7. Z výkonu práva poľovníctva
 8. a iné

Poistenie zodpovednosti za škodu z prevádzky neštátnych zdravotníckych zariadení/lekári

Poistenie sa vzťahuje na neštátne zdravotnícke zariadenia, ktoré poskytujú poradenskú, ošetrovateľskú, diagnostickú, preventívnu, rehabilitačnú, kúpeľnú a lekárenskú starostlivosť v súlade so zákonom o zdravotníckej starostlivosti ako aj ich zamestnanci.

Poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú projektovou činnosťou autorizovaného architekta a autorizovaného stavebného inžiniera.

Poistenie sa vzťahuje na zodpovednosť za škodu spôsobenú projektovou činnosťou autorizovaného architekta a autorizovaného stavebného inžiniera podľa právnych predpisov SR. Predmetom poistenia sú následné škody, ktoré vzniknú v dôsledku chybného projektovania.

Poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú účtovníckou činnosťou

Poistenie sa vzťahuje na zodpovednosť za škodu spôsobenú poskytovaním účtovníckej činnosti podľa právnych predpisov SR. Poistením sú kryté nároky oprávneného štátneho orgánu klientov poisteného, s ktorými uzatvoril zmluvu o vedení účtovníctva.

Poistenie cestovných kancelárii proti úpadku

Predpokladom pre dojednanie poistenia úpadku cestovnej kancelárie je:

 • dlhodobá spolupráca s poisťovňou v rámci cestovného poistenia
 • poistenie majetku
 • priaznivé ekonomické ukazovatele konkrétnej cestovnej kancelárie

Poistenie sa dojednáva pre prípad, kedy poistník (cestovná kancelária) z dôvodu svojho úpadku:

 • neposkytne poistenému dopravu z miesta pobytu v zahraničí na územie Slovenskej republiky, ak je táto doprava súčasťou zájazdu,
 • nevráti poistenému zaplatený preddavok alebo cenu zájazdu v prípade, ak sa zájazd neuskutočnil,
 • nevráti poistenému rozdiel medzi zaplatenou cenou zájazdu a cenou čiastočne poskytnutého zájazdu v prípade, ak zájazd bol poskytnutý iba sčasti.

Poistenie zodpovednosti za škody z výkonu práva poľovníctva

Poistenie sa vzťahuje na osobu, ktorá ma podľa zákona o poľovníctve oprávnenie vykonávať na území SR túto činnosť.

Poistenie je určené pre osoby, ktorých pracovnou náplňou je výkon práva poľovníctva sú členmi poľovníckeho združenia, sú žiakmi odborných škôl pre výučbu lesníkov s poľovníckou kvalifikáciou. Poistenie sa vzťahuje aj na cudzincov, ktorí majú oprávnenie vykonávať právo poľovníctva na území SR.

Čo vieme ešte poistiť?

Lietadla, námorné a riečne lode, právnu ochranu, finančné riziká a kaucie, špeciálne bankové riziká, poľnohospodárske riziká, poistenie únosu a vydierania, poistenie terorizmu.