Poistenie majetku firiem

Poistenie majetku malých a stredných podnikateľov

Poistenie majetku je jedným z najzákladnejších druhov poistenia, ktorého poistením je cieľ chrániť majetok určený k prevádzkovaniu podnikateľskej činnosti pred možnými finančnými stratami.

Poistenie majetku firiem ponúkame:

 1. Poistenie nehnuteľného majetku budov a stavieb
 2. Poistenie hnuteľného majetku a zásob
 3. Poistenie elektroniky a nosičov dát
 4. Poistenie strojov
 5. Poistenie peňazí a cenín
 6. Poistenie vlastného tovaru pri preprave
 7. Poistenie stavebno – montážne
 8. Poistenie prerušenia prevádzky
 9. Poistenie zodpovednosti za škodu tretej osobe

Poistenie majetku – budov, stavieb, hnuteľného majetku a zásob ide o poistenie skutočných vynaložených nákladov na obnovenie alebo znovu obstaranie poškodenej alebo zničenej veci v dôsledku živelného rizika alebo odcudzenia ak sa jedna o hnuteľnú vec alebo zásoby, ktoré sú predmetom podnikateľskej činnosti. V prípade, že si chcete poistiť veci, ktoré sú úplne nové, ako poistnú sumu si jednoducho zvolíte obstarávaciu (kúpnu) cenu. Keď potrebujete stanoviť poistnú sumu staršej nehnuteľnosti, výrobného stroja, počítača, nábytku a podobne, mali by ste vychádzať z ceny novej veci rovnakej alebo porovnateľnej povahy a kvality, ktorú je možné kúpiť v súčasnosti na trhu. V prípade nehnuteľností sa na stanovenie novej hodnoty používa znalecký štandard.

Poistenie strojov a elektroniky

Stroje a elektronika ako zariadenia vybavené mechanickými a elektronickými prvkami sú určené najmä pre pracovné výkony. Preto je príčina možného vzniku škôd širšia ako u iného majetku. Jedna sa o rizika prichádzajúce ako zvonku, napríklad chyba obsluhy, tak aj zvnútra, napríklad škody vzniknuté prepätím alebo skratom.

Stavebno-montážne poistenie

Stavebno-montážne poistenie poskytuje ochranu v priebehu montáže alebo stavby diela. Je určené všetkým subjektom, ktoré sa zúčastňujú na stavbe alebo montáži diela, vrátane investora. Poistenie je možné dojednať jednotlivo pre konkrétne dielo, alebo ako rámcové pre všetky diela.

Poistenie stavebno-montažne rieši:

 • Poistenie vecných škôd na diele

Vzťahuje najmä na živelné škody, odcudzenie, vandalizmus, pád veci, náraz, škody spôsobené neodborným zaobchádzaním, nesprávnou obsluhou a pod.

 • Poistenie zodpovednosti za škody na majetku a na zdraví

Vzniknuté v súvislosti so stavbou alebo montážou tretím osobám.

 • Poistenie ušlého zisku investora v prípade oneskoreného sprevádzkovania diela v dôsledku škody na diele

Poistenie prerušenia prevádzky

Prerušenie alebo obmedzenie prevádzky z dôvodov vecnej škody na majetku, ktorý slúži k podnikateľskej činnosti, môže spôsobiť veľké finančné straty, pretože výdavky je nutné hradiť, ale príjmy sa pozastavia. Takáto škoda často až niekoľkonásobné prevyšuje hmotnú škodu na samotnom majetku. Roky budovaná prosperujúca firma sa v jednom okamžiku môže dostať do vážnych finančných problémov. Náklady po vzniku škodovej udalosti preberá poisťovateľ v závislosti od dohodnutého obdobia zodpovednosti (6, 9 alebo 12 mesiacov) a do potrebnej výšky dohodnutej poistnej sumy.