Poistenie mobilných telefónov

Mobilné telefóny a SIM kartu je možne poistiť pre prípad rizika krádeže, náhodného poškodenia alebo aj zneužitia.

Ak ide o náhodné poškodenie mobilného telefónu sú poistenému preplatené náklady na opravu.

Ak nie je oprava rentabilná, je poistenému vyplatená časová cena v čase poistnej udalosti.

Čo je náhodné poškodenie mobilného telefónu? Ide o zabranú voči správnemu fungovaniu poisteného mobilného telefónu.

Ak je mobilný telefón odcudzený, poistenému je vyplatená časová cena jeho mobilného telefónu v čase poistnej udalosti.

Pri odcudzení mobilného telefónu a zneužití SIM karty poisťovňa môže poistenému preplatiť finančnú stratu vzniknutú ešte pred blokáciou SIM karty.

Za zneužitie SIM karty sa rozumie neoprávnene uskutočnené telefonické hovory, vykonané treťou osobou, s využitím poistenej SIM karty po jej odcudzení a pred žiadosťou o jej zablokovanie.

Ak máte záujem o bližšie informácie o týchto alebo iných produktoch, neváhajte nás kontaktovať.